چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

موافقت وزارت کشور جهت بهره برداری از سیستم ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی اتاق ایران

با هدف یکپارچه سازی و یکسان نمودن شاخص ها و معیارهای ارزیابی و به منظور جلوگیری از اختلاف و تناقض در اعلام پایش و ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسط این دو نهاد، در تاریخ 96/10/02، جلسه ای در اتاق ایران با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، برگزار گردید. در این نشست، شاخص ها و معیارهای تعیین شده توسط دبیرخانه شورای گفت و گو که در قالب دستورالعمل "ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی" تهیه و تنظیم شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تا در صورت امکان به مدل جامع و مادر برای دو نهاد انتخاب گردد.

در ابتدای جلسه، علوی، نماینده وزارت کشور، بر کیفیت مصوبات شوراهای استانی تاکید داشته و اظهار داشت بالا بودن کیفیت مصوبات می تواند ضمن ارائه نتایج و خروجی مناسب و بهبود محیط کسب و کار، انگیزه بیشتری را برای استانداران جهت برگزاری جلسات ایجاد نماید.

چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار دبیرخانه شورا، بیان داشت بایستی در ارزیابی شورا، علاوه بر توانمندی جلسات شورای استان، به وظایف دبیرخانه شورای استانی نیز توجه نمود. در واقع، دبیرخانه شورا به عنوان تیم پشتیبان شورای استانی فعالیت می نماید. لذا علاوه بر جلسات شورا و مصوبات آن، میزان راندمان کاری دبیرخانه به لحاظ مطالعات کارشناسی و ارائه پیشنهادات قابل پذیرش، از اهمیت برخوردار می باشد. وی افزود در ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت کشور صرفا نتایج و مصوبات شورا مورد پایش قرار گرفته اند در حالی که در ارزیابی انجام شده توسط دبیرخانه شورا علاوه بر نتایج و خروجی جلسات، فرایند طی شده جهت ایجاد مصوبات نیز مورد بررسی قرار می گیرند. چاغروند سپس به آمارهای متناقضی که از سوی دو نهاد شورای گفت و گو و وزارت کشور در خصوص ارزیابی استانها اعلام می شود اشاره داشته و گفت ارائه آمارهای متعدد، عدم اعتماد و سردرگمی را برای شوراهای استانی به همراه خواهد داشت. چرا که ممکن است یک استان مطابق ارزیابی دبیرخانه شورا از امتیاز بالا و بر اساس ارزیابی وزارت کشور امتیاز پایینی را کسب نماید. وی در ادامه افزود از جمله اقدامات دبیرخانه شورای مرکز در سال 96، ارائه گزارش عملکرد ماهانه شوراهای استانی بر اساس حوزه بندی مصوبات می باشد. بعبارت دیگر، مصوبات هم در سطح استانی و هم در سطح ملی به تفکیک حوزه، طبقه بندی شده اند.

در ادامه جلسه، علوی، ضمن تایید شاخص های تعیین شده توسط دبیرخانه شورا و موافقت با دستورالعمل پایش عملکرد شوراهای استانی جهت ارزیابی شوراها، درخواست نمود تا دقت بیشتری در خصوص ماهیت و جنس مصوبات صورت گیرد و از تصویب مصوبات کلی و مبهم در جلسات شورا پرهیز گردد. وی افزود با وجود آن که شورای گفت و گو یکی از بهترین و کاربردی ترین شوراها در سطح استان ها است، اما در برخی از استان ها، گفتمان و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی ضعیف می باشد که این امر تاثیر بسزایی در عملکرد شورای آن استان خواهد داشت.. وی ضمن اشاره به تاکید وزیر کشور بر برگزاری حداقل ماهانه جلسات شورای استان با حضور استاندار، پیشنهاد نمود مشوق هایی از جمله اعطای نشان درجه یک دولتی توسط معاون اول رئیس جمهور، برای شوراهای استانی که پیشنهادات و مصوبات ارسال شده آن ها به دبیرخانه مرکز، منجر به اصلاح، حذف یا وضع مقررات، آیین نامه یا قانونی شده است، در نظر گرفته شود.

مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار دبیرخانه شورا اظهار داشت با توجه به آن که شاخص های در نظر گرفته برای ارزیابی شوراهای استانی مورد تایید وزارت کشور می‌باشد، لذا پیشنهاد می گردد دستورالعمل "ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی" به عنوان پایه ارزیابی قرار گیرد و در صورتی که وزارت کشور نظرات و پیشنهاداتی در خصوص شاخص‌های مذکور دارد، این تغییرات در دستورالعمل لحاظ گردد. وی افزود از آن جایی که دبیرخانه شورای گفت و گوی مرکز به طور مستمر با دبیرخانه شوراهای استانی در ارتباط می باشد، لذا به نظر می رسد داده های آماری بدست آمده از دبیرخانه شورای مرکز در مقایسه با وزارت کشور، از صحت و سقم بیشتری برخوردار باشد.

چاغروند همچنین در پاسخ به صحبت های نماینده وزارت کشور در خصوص ماهیت و جنس مصوبات شوراهای استانی بیان نمود در این زمینه، دستورالعملی توسط دبیرخانه شورا تحت عنوان "شرایط پذیرش مصوبات ملی و فراگیر ارسالی از سوی شوراهای استانی" تدوین و به این شوراها ابلاغ شده است. لذا من بعد مصوبات شوراهای استانی بایستی بر مبنای دستورالعمل فوق، تدوین و نگارش شوند. همچنین به منظور پرهیز از مصوبات کلی، تصمیمات اتخاذ شده در جلسات باید حاوی مدارک و مستندات مستدل و گزارش پشتیبان کارشناسی شده باشد. وی افزود از جمله مواردی که می تواند باعث تقویت و توانمندی جلسات شوراهای استانی گردد، ارتباط با تشکل های اقتصادی استان می‌باشد که این موضوع نیز در ارزیابی شوراهای استانی به عنوانی یکی از شاخص های پایش لحاظ شده است.

نماینده دبیرخانه شورا در انتهای صحبت های خود اظهار داشت بهتر است بعد از انجام ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی که در پایان هر فصل توسط دبیرخانه شورا صورت می گیرد، گزارش تحلیلی بر مبنای شاخص های ارزیابی تهیه شده و نسخه‌ای از آن به وزارت کشور و سپس برای ریاست محترم جمهور ارسال گردد، که این پیشنهاد با استقبال نمایندگان وزارت کشور مواجه گردید.

در پایان مقدمات لازم به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی در ارزیابی شاخص های عملکرد شوراهای استانی صورت گرفت و دستورالعمل تدوین شده توسط دبیرخانه شورا به عنوان مبنای ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی در نظر گرفته شد. اما مقرر گردید تا پیشنهادات تکمیلی وزارت کشور در قالب جلسه ای مورد ارزیابی قرار گرفته و جمع بندی لازم جهت تغییرات احتمالی صورت پذیرد.

منتشرشده در اخبار کارگروه ها
خواندن 55 دفعه