دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
دستور جلسات و مصوبات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
توجه: عدم وجود محتوا در صفحات برخی استان ها به دلیل عدم برگزاری نشست شورای گفتگو در سال 96 و یا عدم ارسال صورت جلسات استانی به دبیرخانه شورای گفتگوی مرکزی می باشد.