دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
تاریخ تهیه: 1390/01/24 تاريخ آخرين به روز آوري: 1390/02/26
تهيه کننده: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شماره مستند: 90/101/د
پیشنهاد دهنده: دبیرخانه شورا مستقر در اتاق ایران سمت تأييد کننده: دبیر شورا
تصويب کننده: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ تصویب: 1390/02/26
خلاصه: اين دستور العمل طبق تبصره (1) ماده ( 75) قانون برنامه پنجم توسعه کشور تدوين و چگونگي تشکيل و اداره جلسات شورا و هم چنين نحوه انتخاب 8 مدير عامل برتر بخش خصوصي را براي تصويب در شورا مشخص مي نمايد.

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي كه از اين پس در این دستور العمل شورا ناميده مي شود، بنا به پیشنهاد دبیرخانه در جلسه مورخ 1390/02/26، متن دستورالعمل تشكيل و اداره جلسات شورا، موضوع تبصره (1) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، را در(17) ماده و (6) تبصره به شرح ذيل تصويب نمود.

تشکیل جلسات
ماده1:جلسات عادي شورا هر دو هفته يك بار تشكيل می گردد.

جلسات دیگر شورا حسب درخواست سه نفر از اعضای شورا و موافقت رئيس شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري درباره موضوعات مندرج در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم درباره موضوعی است كه ضرورت و اولويت آن به تأييد رئيس شورا رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستوركارقرار گرفته باشد.

تبصره:در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبير شورا دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می نماید.

ماده2:جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد، مشروط بر این که حداقل یک سوم اعضای هر یک از قوای سه گانه و یک سوم سایر اعضای شورا در جلسه حضور داشته باشند.

ماده3:هر یک از اعضای شورا شخصا باید در جلسه حضور یابد.

تبصره:در موارد خاص اعضای شورا می توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. لیکن نمایندگان مذکور دارای حق رأی نبوده و حضورشان در نصاب های ذکر شده در ماده (2) این دستور العمل تاثیری نخواهد داشت.

اداره جلسات و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها

ماده4:رئیس شورا، جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورا، دبیر شورا که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، اداره جلسه را بر عهده دارد.

ماده5:هريك از اعضای شورا و هم چنین فعالان یا تشکل های اقتصادی مي توانند موضوعاتي را براي قرار گرفتن در دستور جلسات شورا به دبيرخانه ارجاع نمايند. دبير موظف است موضوعات پيشنهادي را با بهره گيري از توان دبيرخانه شورا بررسی نموده و فهرست اولويت موضوعات را حداکثر هر شش ماه یکبار جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

تبصره1:معیارهای تعیین اولویت موضوعات به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره2:دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل يك هفته پيش از برگزاری جلسات، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.

ماده6:رئیس و اعضای شورا مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه، حداكثر جمعاً به مدت بیست دقيقه درباره مسائل مهّم روز که مرتبط با مأموريت شورا می باشد مطالبي را ایراد نمایند.

ماده7:اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهار نظر نمایند .

ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می گیرد .

ماده9:هرگاه موضوع مورد گفتگو بنا به تشخیص شورا نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، بعنوان تصمیم شورا به مراجع ذیربط برای اجرا منعکس می شود و در صورتی که مراتب به تفاهم منجر نشود، رأی اکثریت به عنوان تصمیم شورا به مراجع مربوطه انعکاس می یابد.

تبصره1:رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا دبیرکل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و همچنین مرجع ارایه پیشنهاد ، عضو ثابت کارگروه های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورا تعیین می شوند.

تبصره2:سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه های ویژه 14 روز تعیین می شود و حداکثر برای دو هفته دیگر قابل تمدید است .

ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده12:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم می باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می شود.

دبیرخانه شورا

ماده13:زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

الف-استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.

ب-بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.

ج-طراحي فرايند هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه هاي مستقر در دبيرخانه.

د-استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.

ه-تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضاء ، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.

و-تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.

ز-تنظيم و تدوين طرح ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.

ح-ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.

ط-پيگيري نتایج تصمیمات شورا.

ی-تنظيم گزارش هاي دوره اي وموردي ازعملكرد شورا و ارائه آنها به شورا .

ماده14:دبیر شورا سخنگوی شورا نیز هست و خلاصه مذاکرات و تصمیمات شورا را اطلاع رسانی می کند، مگر در مواردی که شورا، اطلاع رسانی و انتشار مطلبی را مناسب نداند.

نحوه انتخاب مدیران عامل شرکتها

ماده15:مدیران عامل موضوع بند (19) ماده (75) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت معیارهای ذیل، انتخاب و اسامی آنان جهت تصویب به شورا ارئه می گردد.

ماده16:معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل شرکتها به شرح زیر است :

الف-اعضای مورد بحث در ماده (15) فوق، حداکثر برای یک سال مشروط بر استمرار مسوولیت مدیرعاملی تعیین می شوند.

ب-اعضای مورد بحث- ترجیحا"- از میان اعضای تشکلهای اقتصادی در بخشهای صنعتی، معدنی ، کشاورزی، بازرگانی و خدمات برگزیده می شوند تا خواستها و نظرات تشکلها را نیز نمایندگی نمایند.

ج-" شرکت برتر" شامل شرکتهای متوسط و کوچک نیز می شود و عنوان " برتری" صرفا به اندازه کسب و کار محدود نمی گردد.

د-مدیران عامل منتخب – علاوه بر احراز شرایط مندرج در قانون- از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.

ه-اعضای منتخب بایستی دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند.

تبصره:عضویت هر یک از اعضای منتخب حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

ماده17:هرگونه اصلاح و تغییر در این دستور العمل منوط به پیشنهاد هریک از اعضا و تصویب دو سوم آرای حاضران است.